Korzystanie z pracy
zdalnej przed pandemią
Przed wybuchem pandemii, możliwość regularnej pracy zdalnej w określonym wymiarze czasu miała niemal 1/3 pracowników, a 12% wykonywała w ten sposób większość bądź całość swoich obowiązków. Najrzadziej na tryb zdalny dostawali pozwolenie pracownicy pracujący na podstawie umowy o pracę. 48% z nich nawet w wyjątkowych przypadkach nie mogła liczyć na możliwość pracy z domu. 45% osób, które mogły pracować zdalnie, nie wykorzystywała tych możliwości w pełni. Jako powód, prawie 1/3 z nich wskazywała, że warunki pracy poza biurem nie są jasno określone.